بررسی علل و راهکار های کاهش فرار مالیاتی

فهرست مطالب

اهداف تحقیق -1

بررسی عوامل سیاسی تأثیرگذار بر فرار مؤدیان در پرداخت مالیات .

بررسی عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر فرار مؤدیان در پرداخت مالیات .

بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر فرار مؤدیان در پرداخت مالیات .

بررسی عوامل تکنولوژیکی تأثیرگذار بر فرار مؤدیان در پرداخت مالیات .

بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر فرار مؤدیان در پرداخت مالیات .

بررسی عوامل قانونی تأثیرگذار بر فرار مؤدیان در پرداخت مالیات .

بررسی عوامل سیاسی تأثیرگذار بر فرارمالیاتی از نقطه نظر کارشناسان کادر تشخیص.

بررسی عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر فرارمالیاتی از نقطه نظر کارشناسان کادر تشخیص.

بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر فرارمالیاتی از نقطه نظر کارشناسان کادر تشخیص.

بررسی عوامل تکنولوژیکی تأثیرگذار بر فرارمالیاتی از نقطه نظر کارشناسان کادر تشخیص.

بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر فرارمالیاتی از نقطه نظر کارشناسان کادر تشخیص.

بررسی عوامل قانونی تأثیرگذار بر فرارمالیاتی از نقطه نظر کارشناسان کادر تشخیص.

اهداف کاربردی - -8

شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات .

2 - ارائه راهکارهایی برای کاهش میزان فرار مؤدیان از پرداخت مالیات .

فرضیات تحقیق

به نظر میرسد عوامل سیاسی بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات تأثیر گذار است .

به نظر میرسد عوامل اقتصادی بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات تأثیر گذار است .

به نظر میرسد عوامل اجتماعی بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات تأثیر گذار است .

به نظر میرسد عوامل تکنولوژیکی بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات تأثیر گذار است .

به نظر میرسد عوامل محیطی بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات تأثیر گذار است .

به نظر میرسد عوامل قانونی بر فرار مؤدیان از پرداخت مالیات تأثیر گذار است .

به نظر میرسد از دیدگاه کارشناسان کادر تشخیص عوامل سیاسی بر فرارمالیاتی تأثیر گذار است .

به نظر میرسد از دیدگاه کارشناسان کادر تشخیص عوامل اقتصادی بر فرارمالیاتی تأثیر گذار است .

به نظر میرسد از دیدگاه کارشناسان کادر تشخیص عوامل اجتماعی بر فرارمالیاتی تأثیر گذار است .

به نظر میرسد از دیدگاه کارشناسان کادر تشخیص عوامل تکنولوژیکی بر فرارمالیاتی تأثیر گذار است .

به نظر میرسد از دیدگاه کارشناسان کادر تشخیص عوامل محیطی بر فرارمالیاتی تأثیر گذار است .

به نظر میرسد از دیدگاه کارشناسان کادر تشخیص عوامل قانونی بر فرارمالیاتی تأثیر گذار است .

 

تعداد صفحات: 201 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support