بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مأموران مالیاتی

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق       2

1-1- مقدمه        3

2-1- بیان مساله   4

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق         7

4-1- اهداف تحقیق        7

5-1- سوالات تحقیق       8

6-1- فرضیه های تحقیق   8

7-1- قلمرو تحقیق          9

7-1-1- قلمرو مکانی و زمانی       9

7-1-2- قلمرو موضوعی  9

8-1- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق 10

9-1- تعریف نظری متغیرهای تحقیق          10

10-1- ساختار فصول بعدی          13

11-1- خلاصه فصل        13

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق     14

1-2- مقدمه        15

2-2- دلایل لزوم توجه به مالیات    16

3-2- انواع نظام هاي مالياتي         18

4-2- ساختار نظام مالیاتی در ایران  21

5-2- تعریف مالیات        25

6-2- انواع مالیات در ایران            27

7-2- سازمان امور مالیاتی 31

8-2- فرآيندهاي ماليات ستاني در سازمان امور مالياتي           33

9-2- ماليات بر درآمد مشاغل        35

10-2- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات     36

11-2- مالیات بر مشاغل آزاد         38

12-2- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی    40

13-2- خلاصه فصل        52

فصل سوم : روش شناسی تحقیق        53

1-3- مقدمه        54

2-3- اهداف تحقیق        54

3-3- سوالات تحقیق       55

4-3- فرضیه های تحقیق   55

5-3- قلمرو تحقیق          56

6-3- روش تحقیق          56

7-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق 57

8-3- ابزار جمع آوری داده ها       57

9-3- اجزای پرسشنامه      57

10-3- روش نمره گذاري در طيف ليکرت  60

11-3- روایی پرسشنامه    61

12-3- پایایی پرسشنامه    61

13-3- مدل تحقیق          63

14-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها           64

15-3- خلاصه فصل        66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها67

1-4- مقدمه        68

2-4- آمار توصیفی          68

3-4- تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر     74

4-4- آزمون مفروضات تحلیل عاملی تاییدی           74

5-4- تحلیل عاملی تاییدی مولفه های مدل تحقیق     78

6-4- تحلیل مسیر            85

7-4- خلاصه فصل          87

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات            88

1- 5- مقدمه       89

2- 5- خلاصه تحقیق       89

3- 5- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین   90

4- 5- پیشنهادات تحقیق   90

5- 5- محدودیت های تحقیق        103

6- 5- خلاصه فصل         103

منابع و مأخذ       104

 

تعداد صفحات: 103 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support