ادبیات نظری و مقایسه مدل های برنامه ریزی استراتژیک

پس از تدوين نيز اجراء برنامه ريزي استراتژيك است كه شامل اهداف، استراتژي ها و سياستهاي كاري بخشي و سالانه شده و به برنامه هاي مشخصي براي دوره كوتاه مدت مي رسيم در انتها  نيز با استفاده از ابزارهاي كنترل مديريت حين اجراي اين برنامه‌ها با تعيين فاصله بين نتايج بدست آمده و اهداف سازمان، برنامه‌ها تعديل و اصلاح شده تا سازمان به اهداف از پيش تعيين شده نزديك شود. ضمن توجه به اهميت كليه مراحل فوق دقت در مرحله تجزيه و تحليل و انتخاب استراتژيك از اهميت بسيار زيادي برخوردار است زيرا در اين مرحله است كه موقعيت سازمان، نقاط قوت و ضعف، و عوامل مؤثر بر سازمان ارزيابي وتلفيق شده و زمينه برنامه‌ريزي مديران آماده مي‌شود، علاوه بر اين از روش هاي تجزيه و تحليل در ارزيابي، كنترل، بررسي هاي داخلي و محيطي جهت تصحيح اهداف و روش هاي دستيابي به آنها نيز استفاده مي شود،  بنابراين اشتباه درانتخاب روش تجزيه و تحليل استراتژي مي‌تواند باعث عدم تشخيص صحيح موقعيت سازمان و يا نقاط قوت و ضعف در روش مورد نظر، باعث نرسيدن اطلاعات بطور كامل به مديريت و بنابراين تصميم‌گيري غلط در برنامه‌ريزي را موجب خواهد شد. مديريت استراتژيك بدليل اينكه به اندازه محيط داخلي و محيط خارجي نظر دارد شكل‌گيري فنون مختلف آن به تغيير شرايط محيط بستگي داشته و لاجرم ويژگيهاي شرايط اقتصادي حاكم را منعكس مي‌كند.

 

فهرست مطالب

 

متدلوژي انجام پروژه. 4

انواع مدل هاي تجزيه و تحليل و انتخاب استراتژي و مقايسه آنها 7

مقدمه  7

روشهاي مختلف تجزيه و تحليل استراتژي   8

1.    مدل تجزيه و تحليل سوالات بحراني.. 8

2.    مدل پنج C و پنج P. 8

3.    مدل HPV در مقابل LDC.. 9

4.    مدل بازار در مقابل محصول‌. 9

5.    مدل ماتريس تعيين جهت سياستگذاريها (DPM) 11

6.    مدل تحليلي SWOT.. 11

7.    مدل BCG.. 12

8.    مدل (GE) موقعيت رقابت در مقابل جاذبه بازار‌ 13

9.    ارزيابي موقعيت استراتژيك و اقدام SPACE.. 13

10.  مدل چرخه عمر سازمانها 14

11.  مدل تجزيه و تحليل هوفر. 14

12.  مدل تجزيه و تحليل پايمز. 15

13.  روش برنامه‌ريزي بهبود عملكرد PIP. 15

14.  مدل كارت امتيازي موزون BSC.. 16

15.  روش تحليل شكاف‌.. 17

16.  مدل نيروهاي پنجگانه رقابتي پورتر‌. 18

17.  مدل ماتريس گزينه‌هاي استراتژيك مالي‌.. 18

18.  مدل مزيت رقابتي ملتها‌ 19

19.  مدل برنامه‌ريزي دياگرام اهم. 19

20.  مدل فريمن يا ذينفعان‌. 20

21.  مدل فيليپس... 21

22.  منحني تجربه‌. 21

23.  مدل رشد انسف.. 22

24.  ماتريس داخلي – خارجي –IE.. 22

25.  دوره عمر پورت فوليو. 23

26.  مدل ADL. 23

27.  ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي QSPM... 24

28.  برنامه مقايسه اي رقابت ((CPM... 24

29.  مدل نه عاملي "چو" براي رقابت پذيري بين المللي.. 25

30.  مديريت هوشين.. 26

جمع‌بندي رئوس عوامل مطرح شده در مدلها  26

مقايسه مدلها  27

تعداد صفحات: 28 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support