طراحی الگوي ژنريک پيکربندي سازمان‌های استراتژي محور

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: کليات تحقيق        2

1.1       مقدمه    2

1.2       بیان مساله           3

1.3       سؤالات اصلي تحقيق       5

1.4       ضرورت انجام تحقيق      6

1.5       فرضيات تحقيق   8

1.6       اهداف تحقيق     10

1.7       كاربردهاي متصور از تحقيق          11

1.8       روش تحقیق       11

1.9       قلمرو تحقيق       12

1.13     مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله 13

1.14     ساختار محتوايي رساله     13

2          فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق        16

2.1       مقدمه    16

2.2       سازمان فصل      16

محور نخست: ادبیات نظری پژوهش           17

2.3       بخش اول: جهت‌گيري کلان سازمان          17

2.4       بخش دوم: جهت‌گيري‌های کلان سازمان در قبال بازار          22

2.5       بخش سوم: ساختار و سازمان استراتژی محور           31

2.6       بخش چهارم: مدیریت فناوری در سازمان های استراتژی محور            36

2.7       بخش پنجم: ارزش های فرهنگی در سازمان های استراتژی محور        41

2.8       بخش ششم: استراتژی های کسب و کار      45

2.9       بخش هفتم: اثر متغيرهاي ميانجي   63

2.10     بخش هشتم: سازمان‌های استراتژي محور     70

2.11     بخش نهم: بررسی چالش ها و مشکلات نظام آموزش عالی کشور       78

2.12     بخش دهم: مروری بر تحقیقات صورت گرفته         89

2.13     جایگاه یافته های پژوهش در ارزش های اسلامی      94

2.14     جایگاه یافته های پژوهش در اسناد راهبردی کشور    97

2.15     جمع بندی مطالب فصل دوم          98

3          فصل سوم: روش شناسی تحقيق          100

3.1       مقدمه    100

3.2       سازمان فصل      100

3.3       نوع و روش تحقيق          101

3.4       لایه های تحقيق  103

3.5       فرآيند تحقيق     104

3.6       نتایج حاصل از روش دلفی            105

3.7       مدل مفهومي تحقيق         121

3.8       فرضيات تحقيق   123

3.9       قلمرو تحقيق       126

3.10     جامعه و نمونه آماري       126

3.11     ابزار جمع آوري اطلاعات 127

3.12     پرسشنامه پژوهش 128

3.13     روشهای جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات       141

3.14     جمع بندی مطالب فصل سوم         152

4          فصل چهارم: تحليل يافته ها   155

4.1       مقدمه    155

4.2       سازمان فصل      155

4.3       تحليل و توصيف داده‌های جمعيت شناختي 157 

4.4       تحليل و توصيف متغيرهاي مدل پژوهش     160

4.5       نتايج تحليل عاملي تاييدي 161

4.6       تاثير متغيرهاي تعديل کننده           216

4.7       جمع بندی مطالب فصل چهارم      229

5          فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری         231

5.1       مقدمه    231

5.2       سازمان فصل      231

5.3       خلاصه پژوهش  232

5.4       نتایج مربوط به فرضیات تحقیق      233 

5.5       مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش        240

5.6       جنبه‌های نوآورانه مدل پژوهش      244

5.7       پیشنهادات تحقیق 244

5.8       پیشنهادات کاربردی        246

5.9       پيشنهادهايي براي پژوهش‌های آينده          248

5.10     محدوديت‌های پژوهش    249

6          منابع و مآخذ  250

8          پیوست  260

8.1       پیوست اول: پرسشنامه ها  260

8.2       پیوست دوم: تحلیل های آماری     282

 

تعداد صفحات: 317 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support