ترجمه مقاله Euro-med : مدیریت دولتی و حاکمیت محلی خوب

Euro-Med: Public Management and Good Local Governance

مدیریت دولتی نه تنها علمی است که در بر گیرنده چشم اندازها، نوآوری ها، اعتماد و کارایی هزینه در حل مسائل دولتی است، بلکه هنر مدیریت منابع و سلامت دولتی است. این علم بر روی دست یافتن به راه حل های اثربخش و بلندمدت برای پیش بردن مسائل عمومی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، قانونی، اکولوژیک و آموزشی آنهم به واسطه ایجاد شفافیت، برنامه­ریزی راهبردی، تعهد و اعتماد تاکید دارد. این ارزش های عمومی و رهیافت های مرتبط با آن در نظام های اداری متمرکز بروز نمی یابند؛ به عبارت دیگر در جاییکه کلیه نیروهای مربوط به هدایت در یک فرد و دست های محدودی متمرکز شده باشند، مسائل متعددی بروز خواهند یافت که از نظایر آنها می توان فساد، ناکارآمدی و مدیریت ناصحیح از طریف بروکراسی غیر اثربخش خواهد بود. پرسش اصلی این پژوهش بر اهمیت و ضرورت ارزش حاکمیت محلی (غیر متمرکز) در درون یک سیستم مدیریت دولتی دموکراتیک و اثربخش صحه می گذارد تا در نهایت متضمن تامین کیفیت بالای زندگی شهروندان باشد. متدولوژی پیشنهادی این پژوهش نیز با بهره گیری از داده های ثانویه به میزان زیادی به منابع و داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساخت یافته که با حضور خبرگان و متخصصان در زمینه هایی که مشتمل بر مدیران، اساتید و خبرگان صنعت بوده است انجام گرفته است. در ادامه تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتایج و پیشنهادات مربوطه نیز صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: مدیریت دولتی، حاکمیت محلی، ثروت عمومی، تمرکز زدایی استراتژیک، بروکراسی، برنامه ریزی

تعداد صفحات: 14 صفحه

قیمت: 100,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support