بررسی و تحلیل رابطه مولفه های سرمایه انسانی و سازمان یادگیرنده

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق        1

1- 1- مقدمه       2

2- 1- تعريف موضوع و بیان مسئله 3

3- 1- اهميت و ضرورت تحقيق     3

4- 1- اهداف تحقیق        4

5- 1- سؤالات تحقیق      5

6- 1- فرضیات تحقیق      5

7- 1- پیشینه تحقيق          6

8- 1- روش تحقیق          10

9- 1- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات           12

10- 1- تعریف عملیاتی متغیرها      12

11- 1-  قلمرو تحقیق       14

فصل دوم: ادبیات موضوعی   15

1-2- مقدمه        16

2-2- دارایی های نامشهود 17

3-2- سرمايه فكري          18

4-2- سرمایه انسانی         25

5-2- مبانی سازمان یادگیرنده        42

6-2- سرمایه های انسانی و سازمان یادگیرنده           60

7-2- چارچوب نظری تحقیق        66

فصل سوم: روش تحقیق         70

1-3- مقدمه        71

2-3- طرح تحقیق           71

3-3- جامعه آماری          72

4-3- حجم نمونه آماری  74

5-3- ابزار جمع آوری داده ها       75

6-3- محاسبه اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه           81

7-3- روش اجرای تحقیق 83

8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات            83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات        86

1-4- مقدمه        87

2-4- توصيف داده ها      87

3-4-نتایج حاصل از بررسي فرضيات تحقيق 98

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری      104

1-5- مقدمه        105

2-5- خلاصه تحقیق        105

3-5- بحث و نتیجه گیری 106

4-5- پیشنهادهای کاربردی           110

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی        115

6-5- محدودیتهای تحقیق 115

منابع و مآخذ       117

 

تعداد صفحات: 135 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support