بررسی نقش مشتری‌گرایی بر ارتقاء عملکرد شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه عمر

فهرست مطالب

 

              فصل اول: کلیات تحقیق

1            1-1مقدمه

1            1-2بیان مسئله

3            1-3ضرورت انجام تحقیق

4            1-4چهارچوب نظری تحقیق و مدل تحقیق

6            1-5اهداف تحقیق

6            1-6فرضیه‌های تحقیق

6            1-7دامنه تحقیق

6            1-8تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

              فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

9            2-1مقدمه

9            2-2بیمه عمر و فروش آن

12          2-3عملکرد و بهبود آن

16          2-4مزیت رقابتی

18          2-5بازار و سهم بازار

22          2-6پیشبرد فروش

23          2-7ابزارهای اصلی پیشبرد فروش

27          2-8نوآوری

37          2-9نوآوری در صنعت بیمه

38          2-10مشتری‌گرایی

43          2-11خدمت‌گرایی در کارکنان خدماتی

46          2-12نقش کارکنان در بازاریابی خدمات

47          2-13نقش‌های فرعی کارکنان

48          2-14مشتری‌گرایی کارکنان خدماتی

49          2-15پیشینه تحقیق

              فصل سوم: روش تحقیق

54          3-1مقدمه

54          3-2روش تحقیق

54          3-3مراحل انجام تحقیق

55          3-4متغیرهای تحقیق

55          3-5ابزار جمع‌آوری داده ها

56          3-6روایی و پایایی ابزار تحقیق

63          3-7جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

63          3-8روش تجزیه و تحلیل داده ها

              فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

66          4-1مقدمه

66          4-2یافته‌های توصیفی

75          4-3یافته های استنباطی

              فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

82          5-1مقدمه

82          5-2نتیجه‌گیری از فرضیه های تحقیق

83          5-3پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق

84          5-4پیشنهادات برای محققین آتی

84          5-5محدودیت های تحقیق

87          منابع

93          ضمائم

 

تعداد صفحات: 108 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support