بررسی اثر كشش قيمتي تقاضا براي سهام عادي پس از افزايش سرمايه

فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات تحقیق

1-1-        مقدمه

1-2-        بیان مساله

3-1-اهمیت انتخاب موضوع 

4-1-هدف وعلت  انتخاب موضوع

5-1-فرضیات تحقیق 

6-1- پيشينه تحقيق

7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي)

8-1- تعريف عملياتي متغيرها

9-1- استفاده‌كنندگان از تحقيق

10-1- محدوديت‌هاي تحقيق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

1-2-مقدمه

 2-2-مدل های تعیین ارزش سهام عادی  

3-2- نحوه تعیین قیمت سهام در بورس تهران

4-2- انواع روش های افزایش سرمایه از محل انتشار سهام عادی در بورس اوراق بهادار

5-2- چگونگی تعیین قیمت سهام پس از افزایش سرمایه در صورت فروش سهام.

6-2- کشش قیمت 

  7-2-  کشش قوسی تقاضا

8-2-کشش نقطه ای تقاضا

9-2-تاثیر انتشار سهام بر قیمت سهام .

10-2-تئوری اطلاعات نامتقارن

11-2-تغیرات قیمت سهام در واکنش به صدور سهام در فضای اطلاعات نامتقارن

12-2- اعلام افزایش سرمایه و ارزش شرکت

13-2-بازده

14-2-اندازه شركت

15-2-نقد شوندگي

 16-2-ارتباط بين متغيرهاي مورد ازمون و كشش قيمتي تقاضا براي سهام عادی

فصل سوم: روش تحقیق

 3-1-مقدمه

2-3-فرضيات تحقيق

1-2-3-فرضيه اصلي

2-2-3-فرضيه‌هاي فرعي

3-3-جامعه آماري

4-3-متغيرهاي تحقيق

5-3-تحليل واريانس

6-3-تحليل واريانس يک عامله

7-3-رگرسيون خطي ساده و همبستگي

8-3-انواع روابط بين دو متغير و نمودار پراکنش

9-3-همبستگي

10-3-ضريب تعيين

11-3-ضريب همبستگي

12-3-آزمون معني‌دار بودن r

13-3-احتياط در استفاده از خط رگرسيون و همبستگي

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

تعدادصفحات: 99 صفحه

قیمت: 180,000 ریال
مقدار:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support