پرسشنامه مدیریت ریسک امنیت اطلاعات

پرسشنامه ای که پیش رو دارید به بررسی مدل انتخاب متدلوژی مدیریت ریسک امنیت اطلاعات می پردازد و اهمیت مشخصه های تعریف شده را در انتخاب متد مناسب تعیین می کند.

نرم افزار

رابط کاربری

پشتیبانی

قابلیت نرم افزار

متدولوژی

صحت

کامل بودن

منابع

نتیجه گیری و ارائه راهکار

قابلیت متدلوژی

  

تعداد صفحات: 7 صفحه