پرسشنامه ‌‌بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركت هاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

طبق مطالعه اوليه اي كه بر اساس مصاحبه با تعدادي از كارشناسان خبره و با تجربه بانك صنعت و معدن بعمل آمده است، موارد مطروحه در معيارهاي اول تا چهارم به عنوان شاخص هايي براي تبيين نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدهاي بانك معرفي گرديده اند. طراحي و ارائه اين پرسشنامه جهت آگاهي از نقطه نظرات مديران ارشد، مياني و عملياتي و همچنين ساير كارشناسان خبره و با تجربه بانك در خصوص نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديدهاي پيش روي شيوه هاي فعلي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير مي باشد.

معیار اول : نمره هريك از شاخصهاي ذيل در خصوص نقاط ضعف شيوه هاي فعلي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك از نظر جنابعالي چند است؟

معیار دوم : نمره هريك از شاخص هاي ذيل در خصوص نقاط قوت شيوه هاي فعلي تأمين مالي شركت هاي سرمايه پذير در بانك از نظر جنابعالي چند است؟

معیار سوم : نمره هريك از شاخص هاي ذيل در خصوص فرصتهاي پيش روي شيوه هاي فعلي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك از نظر جنابعالي چند است؟

معیار چهارم : نمره هريك از شاخص هاي ذيل در خصوص تهديدهاي پيش روي شيوه هاي فعلي تأمين مالي شركتهاي سرمايه پذير در بانك از نظر جنابعالي چند است؟

 

تعداد صفحات: 3 صفحه