پرسشنامه سنجش انگیزش کارکنان

در طراحی محیط کار شما رعایت اصول ایمنی تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟                          

در طراحی محیط کار شما رعایت اصول بهداشتی تا چه حدی مورد توجه قرار گرفته است؟

به نظر شما کیفیت تجهیزات و وسایل و ابزار آلات مورد استفاده در محیط کارتان در چه حدی می باشد؟

مطلوب بودن شرایط فیزیکی محیط کار چقدر منجر به رضایت شغلی و افزایش انگیزش شما می شود؟

در صورتیکه تجهیزات محیط کار باعث رضایت شغلی و افزایش انگیزش شود تا چه حدی درپاسخگویی به مراجعین تاثیر مثبت دارد؟

 

تعداد صفحات: 5 صفحه