پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان (پرسشنامه سروکوال)

  1. وجود امکانات و تسهیلات مناسب تا چه اندازه انتظارات شما را برآورده ساخته است؟
  2. زیبایی فضای اداره (مانند رنگ آمیزی و طراحی داخلی زیبا، معماری مناسب، فضای انتظار آسوده، ...) تا چه اندازه انتظارات شما را برآورده ساخته است؟
  3. اسناد و مدارک مناسب (مانند آسان بودن تکمیل فرمها، عدم کاغذبازی بیش از حد ، ... ) تا چه اندازه انتظارات شما را برآورده ساخته است؟
  4. آراستگی کارکنان (مانند زیبایی و آراستگی چهره و لباس، ...) تا چه اندازه انتظارات شما را برآورده ساخته است؟
  5. دسترسی آسان به خدمات تا چه اندازه انتظارات شما را برآورده ساخته است؟

 

تعداد صفحات: 3 صفحه