پرسشنامه تعهد سازمانی

من تمایل دارم تلاش زیادی برای موفقیتم در سازمان انجام دهم.بیشتر از آنچه که بطور معمول از من انتظار می رود

 من وقتی با دوستانم در مورد سازمان خود صحبت می کنم،آن را سازمانی بزرگ برای کار کردن معرفی می کنم.

 من احساس وفاداری خیلی کمی به این سازمان دارم.

 من باید تقریبأ هرنوع تکلیف کاری را به منظور حفظ شغلم در این سازمان انجام دهم.

 من دریافته ام که ارزشهایم با ارزشهای سازمان خیلی مشابهت دارد.

 

تعداد صفحات: 2 صفحه