پرسشنامه برنامه ريزي نيروي انساني

  1. بررسي وضع موجود نيروي انساني در بانك ملي
  2. مطالعه و بررسي اهداف آتي بانك ملی
  3. برآورد تقاضاي نيروي انساني در بانك ملي
  4. برآورد عرضه نيروي انساني در بانك ملي
  5. كسري نيرو در بانك ملي
  6. مازاد نيرو در بانك ملي
  7. استفاده از آمار و اطلاعات نيروي انساني در بانك ملي
  8. بررسي وضعيت نيروي انساني متقاضي كار در بانك ملي

 

تعداد صفحات: 4 صفحه