پرسشنامه بهره وری فردی مدل اچیو (ACHIEVE)

این پرسشنامه توسط هرسی بلانچارد وگلدسمیت (1994) ابداع گردید.که دارای32 گزینه است و نحوه امتیازبندی آن بر مبنای طیف لیکرت بودکه نهایتا جهت موثر بودن به صورت عامل غیرموثر یاکم اثر، عامل متوسط اثریا خنثی(متوسط) و عامل موثر (زیاد،خیلی زیاد) رتبه بندی شدند.

  1. تا چه حد شغل خود را متناسب با استعدادتان می دانید .
  2. تا چه حد در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت نموده اید .
  3. تا چه حد تجربیاتتان به شما در انجام موفقیت آمیزتان کمک می کند .
  4. تا چه حد از مهارت های لازم برای انجام موفقیت آمیز کار به خود دارید .
  5. تا چه حد برای شما روشن است که از چه کسی دستور می گیرید و به چه کسی گزارش می دهید .   

 

تعداد صفحات: 3 صفحه