پرسشنامه ارزیابی زنجیره عملکرد بر اساس مدل SCOR

در طول زنجيره تامين، هر شرکت و يا سازماني، در عين اينکه مشترياني دارد، خود مشتري سازمان‌ها و شرکت‌هاي ديگري است. در اين مدل، فرآيندهاي زنجيره تامين در پنج گروه (برنامه‌‌ريزي، منبع‌يابي، ساخت، تحويل و بازگشت) دسته‌بندي مي‌شوند. که هر حلقه زنجيره داراي فرآيندهايي در قبال تامين‌کنندگان خود بوده و نيز فرآيندهايي را جهت ارتباط با مشتريان خود دارا مي‌باشد. همکاري و هماهنگي شرکت‌هايي که در طول يک زنجيره به ارائه کالا و خدمات به مشتري نهايي اين زنجيره مشغول مي‌باشند، باعث سودآوري تمامي آنها مي‌گردد. لطفاً ارزيابي خود را از شاخص‌هاي ذيل از منظر اينکه چگونه بايد باشد و اينکه در حال حاضر چگونه است، به ترتيب در ستون‌هاي مطلوب و موجود با گزينه‌هاي مشخص‌شده نشان دهيد.

 

تعداد صفحات: 3 صفحه