پرسشنامه استقرار نظام مهندسي مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات

سیستم های مبتنی بر وب: گونه ای از سیستم های اطلاعات رایانه ای که نرم افزار آن مبتنی بر محیط و فناوری وب است و کاربر در محیط وب با این سیستم های اطلاعات کار می کند.

پروتکل های مجازی: امکان دسترسی اطلاعات برای کاربران را به نحوی فراهم می سازد که آنها بتوانند از پورتال های متعدد اطلاعاتی بهره­مند گردند.

سیستم های هوشمند: ضمن یکپارچه سازی اطلاعات مورد نیاز برای کاربران امکان مساله یابی و خود اصلاحی سیستم را نیز فراهم می سازد.

سیستم های انتفال فایل: امکان ردو بدل کردن فایل ها میان چند سرور را فراهم می سازد.

 

تعداد صفحات: 3 صفحه