پرسشنامه ارزيابي سرمايه فكري بونيتس (استاندارد)

هدف: بررسی ابعاد سرمایه فکری در سازمان (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری)

مشتریان عموما از سازمان ما راضی هستند.

در کل سطح شایستگی کارمندان ما برابر با ایده آل ترین سطح شایستگی است.

سازمان ما دارای کمترین هزینه های به ازای هر معامله (در میان سازمان های مربوطه) است.

ما دائما نسبت هزینه به درآمد را بهبود می بخشیم.

هنگامی که کارمندی سازمان را ترک می کند، ما برنامه تربیتی جانشین پروری برای جایگزینی اش نداریم.

ماتا حد زیادی زمان حل مشکل مشتری را کاهش داده ایم.

برنامه ریزان کسب و کار ما دائما طبق برنامه و جدول زمانبندی در راستای توسعه سازمان پیش می روند.

نسبت درآمد بدست آمده به ازای هر کارمند در سازمان، در مقایسه با سازمان های مشابه بهترین است

سازمان، از کار گروهی کارکنان حمایت می کند.

سهم بازار ما طی چند سال گذشته در مقایسه با سازمان های مشابه دائما افزایش یافته است.

 

تعداد صفحات: 3 صفحه