پرسشنامه شناسایی مولفه های اثرگذار برای چابکی سازمانی

پرسشنامة پيش روي شما در راستاي انجام طرح تحقیقاتی با عنوان  « شناسایی مولفه های اثرگذار برای  چابکی سازمانی در دانشگاه ها » در سه بخش طراحي گرديده است.

  1. بخش اول ابعاد محیط رقابتی و پیرامون دانشگاه از منظر الگوهای رایج چابکی سازمانی 

  2. بخش دوم مدل سیستمی توسعه نظام چابکی در دانشگاه 

  3. بخش سوم: ماژول های چابکی سازمانی منطبق با ابعاد و زمینه های اثرگذار در دانشگاه ها 

 

تعداد صقحات: 13 صفحه