پرسشنامه خودارزیابی شایستگی های مدیران

 

 

مرکز ارزیابی توسعه ای مدیران

 

 

 

عبارات مندرج در این پرسشنامه، منعکس کننده رفتارهای شما در محیط کار است. لطفاً نحوة رفتار خود را طی چند ماه اخیر با همکاران (اعم از زیردستان یا بالادستان) و سایر افراد در همه جوانب به خاطر بیاورید و با استفاده از مقیاس مربوط، مشخص فرمايید هر یک از رفتارهای مزبوررا تا چه حد (میزان) و با چه کیفیتی بروز داده‌اید.

نتایج حاصل از این پرسشنامه با ارزیابی سایر اقشار مقایسه شده و به منظور ارائه بازخور به شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت، لذا خواهشمند است در پاسخ به سؤالات، آن طور که هستید پاسخ دهید، نه آن طور که دوست دارید و یا می بایست باشید. توجه داشته باشید برداشت‌های صحیح از خود (به دور از تعصب و یکسونگری)، تشخیص واقعی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را میسر می‌سازد.

 

 

تعداد صفحات: 5 صفحه