پرسشنامه بازخور 360 درجه

عبارات مندرج در این پرسشنامه، منعکس کننده رفتارهای شرکت کننده در محیط کار است. لطفاً نحوة رفتار او را طی چند ماه اخیر با خود، همکاران و سایر افراد به خاطر بیاورید و با استفاده از مقیاس مربوط مشخص فرمايید هر يك از رفتارهاي مزبور را تا چه حد (میزان) و با چه کیفیتی بروز داده است. توجه داشته باشید برداشت‌های صحیح شما (به دور از تعصب و یک‌سونگری) از شرکت کننده موجب تشخیص واقعی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود وی خواهد بود.

جنابعالی نیز واقفید که هر ارزیابی با خطاهایی احتمالی همراه است، لذا به منظور افزایش اعتبار و صحت ارزیابی لطفاً :

×      از دادن امتیاز مشابه و یکسان به شایستگي‌های مختلف پرهیز کنید و هر شایستگی و شاخص‌های رفتاری مزبور را مستقیماً ارزیابی کنید.

×      همواره با اعتدال و به صورت منطقی قضاوت کنید و از نرمش یا سخت‌گیری غیرمتعارف اجتناب کنید.

×      فقط وقایع اخیر را مدنظر قرار ندهید، بلکه رویدادهای قبلی را هم مدنظر داشته باشید.

×      پرسشنامه را در فرصت و شرایط مناسب و با تمرکز و تعمق کافی تکمیل فرمایید.

×      به خطای گرایش به مرکز توجه داشته باشید. این خطا به معناي استفاده بيش از حد برخي از ارزیاب‌ها از مقیاس گاهی (تا حدودی) است.

×      سعي كنيد در ارزیابی شایستگی‌های شرکت کنندگان متعدد، بین آنان تمایز قایل شوید.

×      نتیجه ارزیابی خود را با کسی در میان نگذارید و اصول امانت داری را رعایت فرمایید.

در حین ارزیابی شرکت کننده، چالش‌های شغلی و شرایط پست سازمانی وی را مدنظر قرار دهید.

 

تعداد صفحات: 5 صفحه