ترجمه مقاله یک رویکرد SQP در معادلات غیر خطی

چکیده

در این مقاله یک رویکرد برنامه ریزی غیر خطی با روش جستجوی خطی در خصوص مجموعه ای از معاد لات غیر خطی مد نظر قرار گرفته است.در این روش مجموعه ای از معاد لات غیر خطی به مساله ای از نوع برنامه ریزی غیر خطی مقید در هر مرحله که با استفاده از الگو ریتم های SQP و با استراتژی جستجوی خطی حل گردیده مبدل شده اند. مضافاً اینکه در هر مرحله برخی معاد لات که در نقطه مختص به خود ارضاء گردیده اند به عنوان محدودیت در نظر گرفته خواهند شد سایرین در قالب تابع هدف منظور نظر قرار خواهند گرفت.در واقع استراتژی های بهینه سازی قید به جهت مقابله با مجموعه معاد لات غیر خطی مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

تعداد صفحات: 8 صفحه