ترجمه مقاله رویکرد الگوریتم ژنتیک بر مبنای خوشه بندی فازی: یک مطالعه موردی از پروژه ساخت بزرگراه

در حال حاضر نهادهای دولتی بهره گیری از متدهای قراردادی نوآورانه را به مثابه مشوقی در راستای بهبود کیفیت ساخت پروژه ها در نظر می گیرند. این متدهای قراردادی نوظهور فشار زیادی را به پیمانکاران وارد می آورد تا کیفیت ساخت خود را بهبود بخشند. برای یک پیمانکار عمومی، که پیمانکاران فرعی آن بسیاری از فعالیت های پروژه را دنبال نموده و تعداد پیشنهادات قراردادی بسیاری را دریافت می دارند، انتخاب بهترین پیشنهاد که شاخص های زمان، هزینه و کیفیت برای یک پروژه ساخت را به همراه داشته باشد، امری پیچیده و چالش برانگیز است. به جهت حل این مسأله که در برگیرنده اهداف متناقضی است، یک رویکرد الگوریتم ژنتیک مبتنی بر فرایند خوشه بندی در این مقاله ارائه شده است. مطالعه موردی ساخت بزرگراه نیز به منظور اثبات کاربرد این رویکرد مطرح شده است. در قالب آزمون سه مطالعه که در برگیرنده ابعاد و پیچیدگی های بسیاری در تست عملکرد الگوی پیشنهادی در قیاس با شرایط موجود است، ارائه گردیده است. نتایج گویای آن است که این رویکرد نسبت به رویکردهای موجود، توانایی تولید PARETO FRONT بهتری است. 

 

تعداد صفحات: 24 صفحه