ترجمه مقاله مدیریت داده ها در سیستم های مالی شناختی

فهرست مطالب

 

این مقاله مسیرهای استفاده از تحلیل های شناحتی برای تفسیر معنایی از نمودارهای اقتصادی را بازگو می سازد. یک تحلیل معنایی از الگوریتم های زبان ریاضی به جهت استخراج معنا از مجموعه هایی از داده های تحلیل شده  بهره می گیرد که با نمونه ای از یک کلاس از سیستم های شناختی طراحی شده که خود در راستای تحلیل نمودارهای اقتصادی و یا نسبت های مالی همراه هستند. سیستم های تحلیلی مالی که در این مقاله بدانها اشاره گردیده، به عنوان نمونه هایی از کلاس سیستم های اطلاعات تحلیل مالی شناختی مطرح هستند. این مقاله نیز الگوریتم های اجرا شده توسط طیف گسترده ای از کلاس سیستم های ادراکی و تفسیری داده های خودکار که به جهت تحلیل های عمیق معنایی و تفسیر نتایج بدست آمده طراحی گردیده اند، به اجرا درآمده است. این فرایند با تعریف کلاس های مربوط به سیستم های جدید به عنوان کارکردهای مربوط به فرایندهای پشتیبان تصمیم گیر در بسیاری از حوزه های مختلف دانش مفید فایده خواهد بود.

 

تعداد صفحات: 5 صفحه