هفت نکته طلایی برای کسب موفقیت در جلسه دفاع پایان نامه

هفت نکته طلایی برای کسب موفقیت در جلسه دفاع پایان نامه

 

  1. تنظیم نکات برای ارائه در زمان محدود جلسه دفاع و در نظر گرفتن متناسب بودن حجم مطالب با زمان مشخص شده

  2. داشتن رویکرد روایتی و بیان فرآیند پژوهشی با عبارات و اصطلاحات اختصاصی دانشجو که این امر برای داوران جلسه دفاع بسیار حائز اهمیت می باشد.

  3. آشنایی با فرایندها و رویدادهای جلسه دفاع و کسب تجربه در زمینه مذکور با شرکت در جلسات دفاع سایر دوستان و دانشجویان

  4. پیش بینی سوالات داوران و توجه به سوالاتی که داوران در خصوص بخش های خاصی از پایان نامه دانشجویان این سوالات را تکرار نموده باشند و آماده نمودن پاسخ های دقیق.

  5. عدم بحث و جدل با اساتید و داوران.گاها آنها برای دریافت معلومات دانشجو سوالاتی اشتباه و یا انحرافی مطرح می نمایند که در اینصورت دانشجو می بایست با رویکرد مثبت پاسخگو باشد.

  6. حضور در جلسه دفاع و آماده نمودن تمامی دستگاه های مورد نیاز برای ارائه به مدت ۱ ساعت پیش از شروع جلسه.

  7. رعایت تمامی استانداردهای مورد انتظار داوران و اساتید محترم و با تسلط کافی بر مطالب و ایجاد آمادگی های لازم پیش از جلسه دفاع