ا‌‌دبیات نظری و بررسی شيوه هاي تأمين مالي شركت هاي سرمايه پذير در بانك صنعت و معدن

فهرست مطالب

 

1.         فصل اول:کليات تحقیق          1

1.1.      مقدمه    1

1.2.      تعريف موضوع و بيان مسأله          1

1.3.      اهمیت و ضرورت تحقيق  2

1.4.      اهداف تحقیق     2

1.5.      سؤالات تحقيق   3

1.6.      روش تحقيق       4

1.7.      ابزار گردآوري داده ها     4

1.8.      قلمرو تحقيق ( زماني، مکاني، موضوعي)     5

2.         فصل دوم:بررسي وضعيت موجود شيوه هاي تأمين مالي در بانك    7

2.1.      مقدمه    7

2.2.      بررسي وضعيت منابع و مصارف بانك طي شش سال اخير      8

2.3.      تجزيه و تحليل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدها در وضعيت موجود          22

3.         فصل سوم: مطالعه تطبيقي پنج بانك توسعه اي          62

3.1.      مطالعه و بررسي شيوه هاي تأمين مالي در بانك توسعه اسلامي 62

3.2.      مطالعه و بررسي شيوه هاي تأمين مالي در بانك توسعه اي تركيه          94

3.3.      مطالعه و بررسي شيوه هاي تأمين مالي در بانك توسعه اي پاكستان       104

3.4.      مطالعه و بررسي شيوه هاي تأمين مالي در بانك توسعه اي ژاپن            112

3.5.      بررسي شيوه هاي تأمين مالي در بانك توسعه اي هند 130

4.         فصل چهارم: بررسي شيوه ها و ابزارهاي رايج تأمين مالي   137

4.1.      مقدمه    137

4.2.      مروري بر شيوه هاي سنتي و نوين تأمين مالي            140

4.3.      مروري بر روش هاي تأمين مالي در بانكداري اسلامي            208

4.4.      نمونه هايي از ساختار تأمين مالی دو سازمان بزرگ و معتبر      236

4.5.      مروري بر ابزارهاي تأمين مالي مورد استفاده در بانک 246

4.6.      ويژگیهای شيوه‏ های تخصيص منابع در بانكداری بدون ربا‏      250

5.         فصل پنجم:خلاصه تحقيق و نتيجه گيری       254

5.1       مقدمه    254

5.2       خلاصه تحقيق    254

5.3       تحلیل نهایی یافته ها و نتیجه گیری 256

فهرست منابع   279

 

تعداد صفحات: 264 صفحه