پروژه استقرار نظام بهره وری سبز در شركت ملي گاز ايران با رويكرد مديريت سبز

فهرست مطالب

 

فصل اول: تحليل شكاف... 3

1-1- متدولوژي تحليل شكاف... 4

2-1- تحليل شكاف مولفه‌هاي مديريت سبز در صنعت گاز. 5

فصل دوم: برنامه‌هاي بهبود. 10

مقدمه. 11

1-2- پروژه‌هاي انجام شده و در دست اجراي شركت ملي گاز ايران. 11

2-2- پروژه‌هاي پيشنهادي مديريت سبز. 16

فصل سوم: طرح جامع ارتقاء و بهبود صنعت گاز سبز 19

مقدمه. 20

1-3- الگوي طراحي جامع ارتقاء و بهبود صنعت گاز سبز. 20

2-3- برنامه جامع ارتقاء و بهبود صنعت گاز سبز. 22

1-2-3- طبقه‌بندي فعاليتها، برنامه‌ها و طرحهاي ارتقاء بهبود. 22

2-2-3- اولويت‌بندي فعاليتها، برنامه‌ها و طرحهاي ارتقاء و بهبود گاز سبز. 24

1-2-2-3- اولويت‌بندي برنامه‌هاي ماژول ملاحظات زيست محيطي.. 27

2-2-2-3- اولويت‌بندي برنامه‌هاي ماژول بهره‌وري با رويكرد كاهش هزينه. 28

3-2-2-3- اولويت‌بندي برنامه‌هاي مربوط به ماژول انتظارات كاركنان. 29

4-2-2-3- اولويت‌بندي برنامه‌هاي ماژول انتظارات مشتريان. 29

3-2-3-  طرح جامع بهبود و ارتقاء سازمان. 31

1-3-2-3- زمانبندي اجراي برنامه‌هاي تغيير. 32

2-3-2-3- شرح مختصر پروژه‌هاي پيشنهادي.. 37

فصل چهارم: ساختار اجرائي نظام مديريت صنعت گاز سبز 50

مقدمه. 51

1-4- اجزاء نظام مديريت گاز سبز. 51

2-4- ساختار اجرائي مديريت گاز سبز در شركت ملي گاز ايران. 53

2-4-1- كميته عالي پژوهش و توسعه: 55

2-4-1-1- شرح وظايف كميته عالي پژوهش و توسعه: 55

2-4-1-2- دوره زماني و نحوه فعاليت كميته عالي پژوهش و توسعه. 56

2-4-2- كميته اجرائي مديريت و بهره وري سبز. 56

2-4-2-1-  اعضاء كميته اجرائي.. 57

2-4-2-2- فعاليتهاي كميته اجرائي.. 57

2-4-3- گروههاي سبز. 57

5- نتيجه‌گيري   59

تعداد صفحات: 62 صفحه