پروپوزال پروژه حسابداری منابع انسانی

فهرست مطالب

 

فهرست جداول و نمودارها 3

پیشگفتار   4

1                          بخش اول: کلیات طرح.. 5

1.1                        مقدمه. 5

1.2                        بیان مساله. 6

1.3                        سؤالات تحقيق. 8

1.3.1                     سوال اصلي تحقيق. 8

1.3.2                     سوالات فرعي تحقيق. 8

1.4                        ضرورت و اهمیت... 9

1.5                        اهداف طرح.. 10

1.5.1                     هدف محوری.. 10

1.5.2                     اهداف فرعی.. 11

1.6                        جامعه و نمونه آماری.. 11

1.7                        قلمرو طرح.. 11

1.8                        مراحل اجرای طرح.. 11

1.9                        ابزار جمع‌آوري اطلاعات.. 16

1.10                      روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات.. 16

1.11                      منابع و مآخذ. 17

 

تعداد صفحات: 15 صفحه