پروپوزال یکپارچگی سیستم های مالی در هلدینگ ها: یک تجربه طراحی و استقرار

فهرست مطالب

 

1-    چکیده

2-    مقدمه

3-    معرفی سیستم های مالی یکپارچه

4-    اینفوگرافی اجرای پروژه

5-    هلدینگ ها و ساختار مدیریت آنها

6-    معرفی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

7-    طراحی، اجرا و استقرار

8-    ریسک ها، مشکلات و موانع اجرا

9-    نتیجه گیری و فرصت های بهبود

 

تعداد صفحات: 17 صفحه