پروپوزال طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت در کلاس جهانی

فهرست مطالب

 

چکیده                  2

فهرست مطالب    3

فهرست جداول و نمودارها 4

قسمت اول         5

قسمت دوم       8

10.              بيان مسئله. 8

11.              اهداف و دستاوردهاي مشخص و قابل حصول پژوهش... 11

12.               پيشينه تحقيق.. 12

1.12            سطوح بلوغ سازمان­های مالیاتی در کلاس جهانی.. 12

2.12            انطباق نظام مدیریت در کلاس جهانی با طرح جامع مالیاتی کشور 16

2.12            الگوی مدیریت ناب – زیربنای تحقق نظام مدیریت در کلاس جهانی.. 18

1.2.12         انواع اتلاف از دیدگاه مدیریت ناب.. 18

12             اصول تفکر ناب.. 21

13                روش اجرای طرح. 22

14                شرح خدمات.. 25

15                نتیجه­ گیری.. 37

16                منابع علمي مورد استفاده 37

17      برآورد هزينه‌های طرح پژوهشي  41

 

 

تعداد صفحات: 37 صفحه