پروپوزال مدلسازی پویایی های الگوی یکپارچه ریسک تجاری و ریسک حسابرسی

فهرست مطالب

 

5.         اهداف تحقیق

5.1.     هدف اصلی تحقیق

          هدف اين تحقيق، توسعه دانش كاربردي ریسک حسابرسی و فرايندهاي آن و عوامل موثر بر اين فرايندها در بررسي ریسک تجاری است.

5.2.     اهداف فرعی تحقیق

          توسعه مبانی کنترلی ریسک های حسابرسی و اثرات مربوط به آنها بر ریسک تجاری شرکت ها

          شناسایی ابعاد ریسک تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

          تحلیل و تبیین ریسک حسابرسی در سطوح مختلف سازمانی

          بررسی مکانیزم های اثرگذاری ریسک های حسابرسی بر ریسک های تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

          توسعه راهکارهای اجرایی در راستای پیش بینی ریسک های تجاری سازمان‌ها بر مبنای تحلیل پویای ریسک های حسابرسی

6.         سوالات تحقیق

6.1.     سوال اصلی تحقیق

با توجه به مدل مفهومي سوال اصلي تحقيق را مي توان به صورت زير بيان نمود:

ارتباط تعاملی میان متغیرهای مربوط به ریسک حسابرسی و ریسک تجاری کدام است؟

6.2.     سوالات فرعی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق نیز عبارتند از:

          مهمترین عناصر اثرگذار بر روی ریسک حسابرسی کدامند و تعامل میان آنها چگونه است؟

          جایگاه و سطوح عناصر مربوط به ریسک تجاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چگونه است؟

          الگوی سیستماتیک و دینامیک مربوط به متغیرهای ریسک حسابرسی و ریسک تجاری کدامند؟

 

 

تعداد صفحات: 15 صفحه