پروپوزال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین پایدار به روش مدلسازی تفسیری ساختاری (صنعت نفت و گاز کشور)

فهرست مطالب

 

فرضیات (یا سؤلات پژوهشی ) :

با توجه اهدف تحقیق فرضیه ­ای برای این تحقیق متصور نخواهد بود. اما سؤالات پژوهش به ترتیبی که در ذیل بدان ها اشاره گردیده مطرح هستند:

 1. الگوهای مطرح در خصوص مدیریت زنجیره تأمین پایدار کدامند؟
 2. مدل­ های اجرایی و عملیاتی استقرار مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت نفت و گاز کشور کدامند؟
 3. اهم ابعاد ساختاری و محتوایی نظام مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت نفت و گاز کشور کدامند؟
 4. اولویت عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت نفت و گاز کشور چگونه است؟

مزایای متدولوژی ISM

 1. این متد یک سیستم پیچیده را به یک روش ساده ارائه می دهد.
 2. این روش؛ تفسیری از یک عنصر ثابت را ارائه می بخشد.
 3. این روش؛ شناسایی یک ساختار در درون یک سیستم را امکان پذیر می سازد.

محدودیت های متدولوژی ISM

 1. این ابزار تنها برای افرادی که از دانش کافی نسبت به متدهای مشابه برخوردار هستند مناسب خواهد بود.
 2. استفاده از رایانه در این روش ضروری است.
 3. تفسیر ارتباط میان متغیرها وضعی است.
 4. این متد در ارتباط با روابط علّی میان متغیرها سکوت می کند.
 5. ارتباط میان متغیرها همواره به دانش افراد بستگی دارد که در نتیجه انحراف قضاوت متغیرها و ارتباط آنها با سازمان را موجب خواهد شد.

به منظور غلبه بر این محدودیت ها و در راستای دستیابی به راه حل های پیش بینی شده، باید از یک متدولوژی یکپارچه در ISM بهره جست. مراحل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

 1. CSF های زنجیره تأمین پایدار در صنایع نفت و گاز کشور شناسایی و فهرست می شوند.
 2. یک ارتباط مفهومی میان هر جفت از CSF های شناسایی شده در مرحله (1) ایجاد می گردد.
 3. یک ماتریس تعاملی ساختاری از متغیرها فرموله سازی شده که به معنای ارتباط میان متغیرهای سیستم است.
 4. ماتریس قابل دسترسی از SSIM فرموله سازی می شود. این امر فرضیات مربوط به تکنیک ISM را تبیین می نماید.
 5. ماتریس نهایی قابل دستیابی که در مرحله 4 بدان دست یافته شد در سطوح مختلف تعیین می گردد.
 6. یک گراف مستقیم بر اساس ارتباطات ماتریس نهایی ترسیم می گردد.
 7. گراف نهایی به مدل ISM تبدیل می شود تا جایگزین نقاط کلیدی و مفاهیم گردد.
 8. مدل ISM توسعه داده شده در مرحله 7 به جهت برسی ارائه می گردد

  

تعداد صفحات: 6 صفحه