پروپوزال طراحی نظام جامع مدیریت دانش در قراردادهای بیع متقابل نفت

هدف اصلی:

برسی مدل ها و نظریه های مختلف مدیریت دانش، انتخاب مدل مطلوب و بومی و  ایجاد بستر و نظامی جهت کسب، ذخیره، تسهیم، طبقه بندی و اشاعه دانش های آشکار و ضمنی حاصل از اجرای قرارداد های نفتی طی مدت اجرای قرارداد  بین لایه های نیروی انسانی داخلی مرتبط با قرارداد (کارکنان مبتدی، باتجربه، خبره و مبتکر) و نیز  دو طیف  مهندسین و کارشناسان داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت های قراردادی و هدایت مفاد قراردادها، دستور العمل ها و شیوه نامه ها و سایر الزامات قانونی   به سمت یافته های نظام  مدیریت دانش حاصل از پژو هش.

اهداف فرعی:

 • کسب دانش و تجربیات مفید حاصل از اجرای این قبیل قراردادها در کشور و  ذخیره  سازی و تسهیم و  به کارگیری آن در توسعه توانمندی های فنی و  مدیریتی شرکت ملی نفت ایران
 • کمک به ارتقاء جایگاه شرکت  ملی نفت از حیث توانمندی های فنی و مدیریتی  و  تدوین راهبرد  برای ورود  به عرصه رقابت با شرکت های بین المللی
 • شناسایی  و کسب نظرات افراد مستعد در سطوح مختلف منابع  انسانی درگیر با قراردادهای نفتی از مرحله تدوین و انعقاد قرارداد تا مرحله اجرا و خاتمه آن و در نهایت  بهره برداری از میدان نفتی
 • شناسایی فیلد های دانشی،هسته های دانشی و درخت دانشی از مرحله مذاکره،انعقاد و اجرای قرارداد
 • تلاش در جهت استقرار مدل های بومی مدیریت دانش در صنعت نفت کشور
 • ارائه چهار چوب و رویکرد جدید به منظور بهره برداری در فرایندهای تدوین قرارداد و اصلاح  قوانین و مقررات موجود  کشور  در حوزه قراردادهای نفت
 • حفظ و نگهداری و اشاعه تجربیات ارزشمند قراردادهای نفت(بیع متقابل) از مرحله مذاکره ،تدوین و اجرا با رویکرد شناسایی،کسب ،خلق،ذخیره سای و بازیابی و تسهیم یافته ها با استفاده از ظرفیت ها وابتکارات قانونی و قراردادی بین لایه های مختلف نیروی کار داخلی و خارجی
 • معرفی و ارزیابی مدل های مدیریت  دانش پس از مصاحبه با مدیران نفت و جامعه درگیر با قراردادهای بیع متقابل (از مرحله تدوین و اجرای قرارداد) با طراحی پرسشنامه و مصاحبه و تحقیقات میدانی و اولویت بندی برترین مدل با رویکرد بومی بنا بر شرایط محیطی و حقوقی حاکم بر قرارداد
 • همچنین  ایجاد یک رویکرد حقوقی و قانونی برای تدوین یا بازنگری قوانین و مقررات این حوزه
 • مصاحبه با خبرگان صنعت نفت در امور قراردادها و احصاء خلاء های مدیریتی ،حقوقی،قانونی و قراردادی و ارائه نظامی برای ترمیم آن در راستای بند چهارم از سیاست‌ های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و بند دوم از سیاست‌ های کلی تولید ملی ابلاغ شده توسط ایشان و سیاست‌ ها و برنامه‌های وزارت نفت در زمینه پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش می باشد.

 سئوال‏ اصلی

 1. راهکارها و الزامات حقوق و قراردادی طراحی نظام جامع مدیریت دانش برای قراردادهای بیع متقابل نفتی کدامند؟

سئوال‏های فرعی

 1. طراحی نظام جامع مدیریت دانش برای قراردادهای بیع متقابل نفتی چه ضرورتی دارد؟
 2. جایگاه مدیریت دانش در قراردادهای بیع متقابل نفتی که تاکنون استفاده شده است چیست؟
 3. اشکال اساسی فرآیند ذخیره سازی، تسهیم و بکارگیری دانش در قراردادهای بیع متقابل نفتی فعلی را چه موردی تشکیل می دهد؟
 4. الزامات تعریف فرآیند ذخیره سازی دانش در قراردادهای بیع متقابل نفتی چیست؟
 5. الزامات تعریف فرآیند تسهیم دانش در قراردادهای بیع متقابل نفتی چیست؟
 6. الزامات تعریف فرآیند بکارگیری دانش در قراردادهای بیع متقابل نفتی چیست؟

 

تعداد صفحات: 22 صفحه