پروپوزال توسعه الگوی شراكت‌هاي راهبردي نهادهای مالی با ديدگاه ارزش آفرینی

فهرست مطالب

 

فرضيه ها

فرضيه اصلي

شراکت استراتژیک منتج به خلق ارزش در نهادهای مالی می شود. 

فرضيه‌های فرعي

شناسایی زمینه های هم افزایی بر فرایند خلق ارزش موثر است.

ساماندهی شبکه‌های شراکتی استراتژیک بر فرایند خلق ارزش موثر است.

تقسیم توانمندی‌ها و منابع بین شرکاء (هم افزایی بالفعل) بر فرایند خلق ارزش موثر است.

تحقق پتانسیل های حاصل از هم   افزایی بر فرایند خلق ارزش موثر است.

پل زدن به حفره های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر فرایند خلق ارزش موثر است.

کسب مزیت های حاصل از استقرار نظام مدیریت دانش بر فرایند خلق آن ارزش است.

اهداف تحقیق

اهداف علمی:

هدف اين تحقيق، توسعه دانش كاربردي شراكت استراتژیک و فرايند‌های آن در خلق ارزش است.

 

تعداد صفحات: 8 صفحه