پروپوزال سنجش کارآیی بازار سرمایه با رویکرد عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ارائه مدلی جهت جایگزینی صندوق شاخصی

فهرست مطالب

 

چارچوب مفهومی تحقیق :

ü     عنوان تحقیق : سنجش کارآیی بازار سرمایه با رویکرد عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ارائه مدلی جهت جایگزینی صندوق شاخصی

ü     سوال تحقیق : آیا رفتار عملکردی صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای ثبات و پایداری می باشند ؟

ü     فرضیه اصلی تحقیق : بازار سرمایه ایران در شکل قوی کارآ می باشد.

ü     فرضیه فرعی اول : عملکرد بهتر صندوق ها ناشی از مهارت زمان سنجی بازار می باشد.

ü     فرضیه فرعی دوم : عملکرد بهتر صندوق ها ناشی از مهارت گزینش دارایی می باشد.

 

تعداد صفحات: 15 صفحه