پروپوزال بررسی اثرات بکارگیری استراتژی های منابع انسانی در نظام تحول سازمان

فهرست مطالب

 

ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

1-                تبیین الگوی فرایندی و ساختاری سازمان­های خدماتی

2-                شناسایی طیف استراتژی­­ های منابع انسانی در سازمان ­های خدماتی

3-                تبیین الگوی فرایندی نظام تحول سازمانی در سازمان­ های خدماتی

4-                شناسایی نحوه اثرگذاری استراتژی ­های منابع انسانی بر نظام تحول سازمانی

5-                رصد فرایند تحول سازمانی به موازات توسعه استراتژی­ های منابع انسانی

 

ط-  سؤالات تحقیق:

1-                مفروضات کلیدی پیرامون نظام تحول سازمانی در شرکت گاز استان مازندران کدامند؟

2-                الگوی فرایندی، ساختاری و محتوایی در شرکت گاز استان مازندران چگونه است؟

3-                طیف و گستردگی استراتژی­­ های منابع انسانی در شرکت گاز استان مازندران کدامند؟

4-                الگوی کلان و تفصیلی نظام تحول سازمانی در شرکت گاز استان مازندران چگونه است؟

5-                نحوه اثرگذاری استراتژی­ های منابع انسانی بر نظام تحول سازمانی در شرکت گاز استان مازندران به چه ترتیبی است؟

6-                اهم نتایج بهره ­مندی از استراتژی­ های منابع انسانی بر فرایند تحول سازمانی کدامند؟

 

تعداد صفحات: 7 صفحه