پروپوزال بررسي عوامل موثر بر قيمت مرجح مشتريان از نقطه نظر آميخته بازاريابي

فرضيه اصلي

1. ترفيعات قيمتي باعث تغيير در اعتقادات قيمتي مصرف کنندگان مي شود.

فرضيه هاي فرعي

1. ادراک مصرف کنندگان  بر قيمت مرجح مشتريان اثرگذار است.

2. احتمال خريد مصرف کنندگان بر قيمت مرجح مشتريان اثرگذار است.

3. شناخت بالا بر قيمت مرجح مشتريان اثرگذار است.

هدف ها ی تحقیق

هدف اصلي:

 درک بهتر چرايي و چگونگي تأثيرات آميخته بازاريابي بر قيمت مرجح مشتريان و ارزيابي ها و ادراکات ناشي از آن مي باشد.

اهداف فرعي:

  1. بررسي تأثيرات سه سطح متفاوت ترفيعات قيمتي بر قيمت مرجح مشتريان.
  2. بررسي امکان افزايش قيمت مرجح مشتريان با استفاده از ترفيعات قيمتي.
  3.  بررسي تفاوت در اعتبار منبع، تمايل به خريدو براي مصرف کنندگان در سطوح مختلف ترفيعات قيمتي.
  4. بررسي تأثيرات تعديل­کنندگي ويژگيهاي شخصيتي مصرف­کنندگان بر اثربخشي ترفيعات قيمتي.

 

تعداد صفحات: 5 صفحه