پروپوزال بررسی اثر جهت گیری بازاریابی رابطه ای بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

فرضيه ها

فرضيه اصلي

جهت گیری بازاریابی رابطه ای بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری اثرگذار است. 

فرضيه‌های فرعي

اعتماد  بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری اثر مثبت دارد.

شراکت راهبردی بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری اثر مثبت دارد.

ارتباطات بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری اثر مثبت دارد.

ارزش های مشترک بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری اثر مثبت دارد.

همفکری بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری اثر مثبت دارد.

تعامل دو طرفه بر روی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری اثر مثبت دارد.

اهداف تحقیق

 اهداف علمی:

هدف اين تحقيق، توسعه دانش كاربردي پیرامون مؤلفه های بازاریابی رابطه ای و ارزش ویژه برند است.

 اهداف کاربردی:

شناسايي مهمترین عوامل اثرگذار بر بازاریابی رابطه ای در صنعت بانکداری

بررسي جايگاه تعاملی بازاریابی رابطه ای و ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری

تبيين بستر‌های ساختاري و سازماني تحقق ارزش ویژه برند در نظام بانکداری

 

تعداد صفحات: 7 صفحه