پروپوزال بررسي اثر تملیک در شراكت هاي راهبردي در خلق ارزش

فهرست مطالب

 

اهداف مشخص تحقيق

اين پژوهش از نظر هدف تحقيق كاربردي است. تحقيق كاربردي تحقيقي است كه هدف آن توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است و به سمت كاربرد عملي حركت مي‌كند. (سرمد و همكاران، 1383).

هدف اين تحقيق، توسعه دانش كاربردي شراكت راهبردي و فرايندهاي آن و عوامل مؤثر بر ان فرآيندها در بررسي بهبود عملكردي (خلق ارزش و كسب ارزش)

سوالات تحقيق:

1- مدل‌هاي بهينه، اثر تمليك در شراكت هاي راهبردي در جهت خلق ارزش در صنعت بيمه چگونه است؟

2- چه تفاوت هايي در خلق ارزش ناشي از تمليك در شراكت هاي راهبردي وجود دارد؟

3- چه عواملي در كسب ارزش بوسيله شركت هاي درگير در تمليك در شراكت هاي راهبردي مؤثر است؟

 

تعداد صفحات: 6 صفحه