پروپوزال بررسي جايگاه مديريت ارشد اطلاعات و تأثير آن بر تصميمات (رسمی و غیر رسمی) راهبردي سازمان

1-    پرسش های پژوهش:

  • نقش مدیر ارشد اطلاعات در فرایند تصمیم ­گیری راهبردی سازمان چگونه است؟
  • مدیر ارشد اطلاعات در مدل سازی پویایی­ های محیطی چه مسئولیت­ های به همراه دارد؟
  • جایگاه و مسئولیت مدیر ارشد اطلاعات در تصمیم­ سازی، تصمیم ­یاری و تصمیم ­گیری در سطوح عالی سازمان کدام است؟
  • رسمیت و عدم رسمیت جایگاه مدیر ارشد اطلاعات سازمان در اتخاذ تصمیمات راهبردی چگونه است؟

2-    اهداف پژوهش و ضرورت آن:

  • شناسایی سطوح و سبک­ های تصمیم­ گیری در مدیریت عالی سازمان
  • بررسی نقش و جایگاه مدیر ارشد اطلاعات در فرایند تصمیم ­گیری در جایگاه عالی سازمان
  •  تحلیل فرایند تصمیم گیری رسمی و غیر رسمی در سطوح عالی سازمان

3-    فرضیات پژوهش:

  • فرضيه اول: سهم مدیر ارشد اطلاعات در اتخاذ تصمیمات راهبردی رسمی و غیر رسمی در سازمان به یک میزان است.
  • فرضيه دوم: پويايي هاي محيطي در اتخاذ تصمیمات راهبردی سازمان تاثير گذار است.
  • فرضيه سوم: مدیر ارشد اطلاعات در فرایند کسب نتایج از تصمیمات راهبردی سازمان نقش دارد.

 

تعداد صفحات: 4 صفحه