پروپوزال ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزشی ضمن خدمت برگزار شده در شرکت فرآورده های لبنی کاله

فهرست مطالب

 

هدف ­ها

ارزیابی و تحلیل اثربخشی دوره­ های آموزشی برگزار شده

تحلیل ساختاری، مالی و محتوایی زیرساخت های موجود

فرضيه­ها يا سوال­هاي تحقيق:

با توجه به موضوع این تحقیق، به سؤالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد و فرضیه ­ای برای آن نمی­توان متصور بود.

اهم محورها و ابعاد مطرح در خصوص ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کدامند؟

اولویت بندی و جایگاه محتوایی معیارهای تعیین شده در ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی چگونه است؟

مدل ژنریک ارزیاب اثربخشی دوره ­های آموزشی ضمن خدمت برگزار شده در شرکت فرآورده­ های لبنی کاله کدام است؟

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:

اجراي طرح مذکور، نيازمند ارزيابي بنيادين نتایج و دستاوردهای دوره­ ها خواهد بود و تركيب پيچيده‌اي از فعاليت‌ها را در برمي‌گيرد. براي ايجاد هماهنگي بين اين فعاليت‌ها، نياز به يك متدولوژي است كه چارچوب مستحكمي براي اجراي پروژه فراهم آورد. براي ارزیابی دوره های آموزشی و امکان سنجی برگزاری آنها، متدولوژي واحدي وجود ندارد و شركت‌هاي مختلف از متدولوژي‌هاي خاص خود استفاده مي‌كنند. به منظور تحلیل داده ها، از مدل رگرسیونی و سری زمانی که در سطور ذیل بدان اشاره گردیده، استفاده می­شود (Buriaka & Ayars, 2019).

  

تعداد صفحات: 6 صفحه