پروپوزال ارائه الگوی خوشه بندی صنایع در نظام توسعه صنعتی کشور (با رویکرد مدلسازی خوشه های فضایی صنایع)

فهرست مطالب

 

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

 • اهداف اصلی:
 • بررسی و ارزیابی سند توسعه صنعتی کشور
 • بررسی و پایش رفتار خوشه­های صنعتی در محیط پر تلاطم کنونی
 • تحلیل فضایی روند تغییرات خوشه ­های صنعتی کشور
 • مدلسازی بهینه رفتار خوشه­ های صنعتی کشور

سؤالات تحقیق:

 • ابعاد، مولفه­ ها، پیش­ نیازها و سازوکارهای علمی و تجربی نظریه خوشه­ های صنعتی در کشورهای در حال توسعه کدامند؟
 • ظرفیت­ های نظام توسعه صنعتی کشور از منظر خوشه­ های صنعتی کدامند؟
 • شاخص ­های سنجش و پایش سند توسعه صنعتی کشور مطابق با الگوی خوشه­ های صنعتی کدامند؟
 • رفتار خوشه­ های صنعتی در محیط پر تلاطم کنونی در بازه زمانی پیش ­بینی شده  در چشم انداز بیست ساله توسعه کشور چگونه است؟
 • ابعاد مدل بهینه پیش ­بین رفتار صنایع کشور در بستر تئوری خوشه ­های صنعتی کدامند؟
 •  

 

تعداد صفحات: 10 صفحه