پروژه بررسی، مقایسه و ارزیابی مدل های ارزیابی عملکرد و متدولوژی انتخاب الگوی برتر

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیت­هایی اطلاق می‌گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف‌ها و شیوه‌ای اقتصادی توأم با کارایی و اثر بخشی صورت می‌گیرد. بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، هم‌افزایی قابل توجهی میان واحدهای صف و ستاد سازمان ایجاد می‌کند که این واحدها قادر خواهند بود، برنامه­های رشد و توسعه شرکت را پشتیبانی کرده و فرصت‌های تعالی در سازمان را ایجاد نمایند. سازمان­ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می‌کنند چرا که بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف سازمان، واحدها و افراد امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

تعداد صفحات: 11 صفحه