مقايسه مدل هاي مبتني بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاري حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

 

1        کليات تحقيق         1

1-1-   مقدمه  1

1-2-   بيان مساله      1

1-3-   اهداف تحقيق  3

1-4-   سوالات تحقيق 3

1-5    متغيرهاي پژوهش      4

1-6-   روش‌هاي آماري مورد استفاده 6

1-7-   نتايج مورد انتظار از اجرا        8

2        ادبيات نظري و پيشينه تحقيق     9

2-1    مقدمه  9

2-2    انواع روش هاي ارزشگذاري    11

2-3    بررسي پيشينه پژوهش         40

3       روش شناسي تحقيق         49

3-1    روش تحقيق    49

3-2    روش گردآوري اطلاعات        49

3-3    جامعه آماري پژوهش  50

3-4    متغيرهاي پژوهش      51

3-5    روش‌هاي آماري مورد استفاده 53

4       تجزيه و تحليل اطلاعات    58

4-1    مقدمه  58

4-2    محاسبه انحراف از ارزش بازار  58

4-3    آزمون معني‌داري تفاوت ميان انحراف مدلها   66

5       فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري   73

5-1    خلاصه طرح تحقيق    73

5-2    نتايج حاصل از تحليل اطلاعات         73

5-3    بررسي نتايج تحقيق با پيشينه تحقيقات       76

5-4    بحث و نتيجه گيري   77

5-5    پيشنهاد براي تحقيقات آتي    78

5-6    محدوديت هاي پژوهش        78

6        منابع و ماخذ79

  

تعدادصفحات: 84 صفحه