ادبیات نظری و مطالعه تطبیقی پوشش های بیمه ای شرکت های دانش بنیان

فهرست مطالب

 

پیشگفتار 6
جایگاه شرکتهای دانش بنیان در توسعه اقتصادی 7
ریسکهای مطرح در شرکتهای دانش بنیان 8
ريسکهای مربوط به کسب و کار 1
ريسکهای مربوط به وقفه در کسب و کار 1
ريسکهای مربوط به مالكان کسب و کار 88
قراردادهای مازاد و اضافي ريسک 88
ريسکهای مسئوليت 88
ريسک مسئوليت حرفهای متخصصان 88
ريسکهای مربوط به فنآوری 81
ريسک ها، ميزبان وب ISP 81 
فنآوری 84 E&O ريسک تجارت الكترونيک و مخاطبان بيمه تجارت الكترونيک 86
انواع بيمه های تجارت الكترونيكي 87
شرايط عمومي و ريسکهای تحت پوشش بيمه تجارت الكترونيكي 81
طرفين و اجزای قرارداد 28
زمان شروع پوشش بيمه ای 28
تعهدات شرکت بيمه و استثنائات بيمه نامه 28
شمول بيمه نامه نسبت به موضوعات متفرقه 22
حل و فصل اختلافات، مرور زمان و تفسير 21
بيمه گواهي الكترونيكي 24
بيمه مسؤوليت مراکز گواهي الكترونيكي 24
بيمه دفاتر ثبت نام گواهي الكترونيكي 25
نتیجه گیری 92

 

تعداد صفحات: 28 صفحه