طراحی مدل رابطه همكاری میان سازماني برای بهبود عملكرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشیني ایران

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان موضوع

ضرورت و اهمیت پژوهش

گزاره های پژوهش

متغیرهای پژوهش

روش تحقیق

جامعه آماری 88

قلمرو مکانی تحقیق. 84

نقشه راه پژوهش (چارچوب مفهومی) 21

محدودیت ها و تنگناهای تحقیق. 21

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 مقدمه. 82

پشتوانه های نظری تحقیق 88

زنجیره تامین

روابط همکاری میان سازمانی خریدار تامین کننده

متغیرهای فرعی پژوهش  

معیارهای تحقیق

فصل سوم: روش شناسي تحقیق

مقدمه

مدل سازی معادلات ساختاری

تحلیل عاملی 

روش تحقیق

گزاره های تحقیق

متغیرهای تحقیق

فرآیند به کار رفته در انجام تحقیق

مدل ارائه شده در تحقیق

جامعه آماری

اندازه نمونه

روش گردآوری اطلاعات

واحد تجزیه و تحلیل

فرآیند تهیه پرسشنامه

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

فصل چهارم: سنجش مدل و تحلیل داده ها

مقدمه

بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

مدلسازی معادلات ساختاری

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی تاییدی

آزمون مدل تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

مروری بر کلیات و خلاصه تحقیق

یافته های تحقیق

ارائه مدل نهایی تحقیق

مقایسه با تحقیقات مشابه

پیشنهادات تحقیق

منابع

 

تعداد صفحات: 280 صفحه