ادبیات نظری و مزایا و معایب روش های تحقیق در مدیریت

فهرست مطالب

 

•روش تحقیق تاریخی
•روش تحقیق توصیفی
•روش تحقیق موردی یا مطالعه موردی
•روش تحقیق تداومی -مقطعی
•روش تحقیق همبستگی
•روش تحقیق علی
•روش تحقیق اکتشافی
•روش تحقیق میدانی
•روش تحقیق توسعه ای
•روش تحقیق نظری کاربردی
•روش تحقیق کتابخانه ای
 
 
تعداد اسلایدها: 25 اسلاید