ادبیات نظری، مباني تحلیلی و ساختاري مدل های معماري سازماني

فهرست مطالب

 

2                 چشم انداز معماري... 

2.1              تشکيل مباني ساختاري پروژه معماري سازماني مختلف... 

2.1.1           تشريح مباني ساختاري مدل هاي مختلف معماري سازماني.. 

2.1.2           مقايسه مدل هاي مختلف معماري سازماني.. 

 

جدول مقايسه ايي چارچوب هاي معماري سازماني

 

 

 تعداد صفحات: 39 صفحه