طراحی و تبیین مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودرو

فهرست مطالب

 

1          فصل اول: کليات تحقيق        14

1.1       مقدمه                            14

1.2       تعریف موضوع و بيان مساله          15

1.3       اهمیت و ضرورت تحقیق  18

1.4       اهداف تحقيق                 19

1.5       پرسش‌‌های تحقیق           20

1.6       طرح پژوهش                  21

1.7       واژگان کلیدی                22

2          فصل دوم: مبانی نظري و پيشينه تحقيق          25

2.1       مقدمه                            25

2.2       توسعه محصول جدید       26

2.3       ابزار‌‌های مفهوم سازي در توسعه محصول جدید       31

2.4       مدل‌‌های توسعه محصول جدید      54

2.5       مروري بر پیشینه پژوهش   79

3          فصل سوم: روش تحقیق         105

3.1       مقدمه                            105

3.2       روش شناسي تحقيق        106

3.2.6    روش‌‌های تحلیل داده‌ها    115

4          فصل چهارم: نتایج و تحلیل دادهها   136

4.1       مقدمه                            136

4.2       مراحل گردآوری و تحلیل داده‌ها   136

4.3       کفایت نمونه برداری        137

4.4       سؤالات مصاحبه             139

4.5       مراحل تحلیل داده ها       140

4.5.1    مراحل تحلیل داده ها بر اساس روش داده بنیاد          140

4.5.2    نتایج حاصل از روش دلفی            162

5          فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری        172

5.1       مقدمه                            172

5.2       خلاصه پژوهش              172

5.3       پاسخ به سؤالات تحقیق    174

5.4       اعتبارسنجی مدل پیشنهادی پژوهش 181

5.5       بحث و تفسیر نتایج          190

5.6       جنبه‌‌های نوآورانه پژوهش 198

5.1       محدوديت هاي تحقیق     198

5.2       پیشنهادات تحقیق 199

منابع و مآخذ                                      203

6          پیوست                          212

 

تعداد صفحات: 212 صفحه