طراحی و تبيين مدل بهينه ارزش گذاری سهام در توضيح ارزش ذاتی

فهرست مطالب

 

فصل چهارم .تجزیه و تحلیل اطلاعات  14

4 . مقدمه  15

4.1. آمار توصیفی  15

4.2. ارزش گذاری سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری نمونه تحقیق  18

4.2.1 . مدل تنزیل سودهای تقسیمی

4.2.2 . مدل بازده مازاد

4.2.3 . مدل نسبت قیمت به سود

4.2.4 . مدل نسبت قیمت به ارزش دفتری

4.3 . آزمون تشخیص توزیع داده ها (آزمون تشخیص نرمال بودن داده ها) 30

4.4 . آزمون فرضیه های تحقیق . 31

4.5 . مدل رگرسیون مقطعی جهت تعیین ارزش ذاتی سهام بانک ها (طراحی مدل بهینه) . 52

4.6 . بررسی تأثیر کفایت سرمایه بر سودآوری (بازدهی) و ارزش سهام بانک ها  54

4.7 . خلاصه و جمع بندی:  66

 

 

تعداد صفحات: 58 صفحه